Actus

Aktivitetssenter

Målgruppe og motivasjon

Actus er et tilbud til personer fra Nome kommune som trenger et spesielt tilpasset og strukturert dagaktivitetstilbud. Actus skal gi tilbud om en strukturert hverdag, tilrettelagt ut fra den enkelte brukers funksjonsnivå både i grupper og ut fra den enkeltes individuelle forutsetninger.

Actus er et møtested med fokus på trivsel, trygghet og mestring, hvor tilbudet så langt som mulig skal sikre brukernes egenaktivitet og vedlikeholde eller styrke deres funksjonsevne. Det stilles ingen produksjonskrav til brukerne på Actus.


Organisering

Metodikk
Trivsel, trygget og mestring

Trivsel
Actus kan tilby en rekke aktiviteter som tur, basseng, bålkos, trening i gymsal, musikk, bingo, boccia, spillgrupper, makulering, sanserom, vedpakking, ulike grupper med fysisk aktivitet, lesegruppe, søppeltømming, baking, kjøkkentjeneste, diverse uteoppdrag og trening i bruk av PC og iPad. Aktivitetene tilrettelegges for den enkelte bruker ut fra dens forutsetninger. 

Trygghet
For brukerne på Actus er det viktig på en best mulig måte å få oversikt over egen hverdag.

Mestring
Dette inkluderer en sammenheng mellom årlig utformede aktivitetsplaner, samarbeidsmøter med den enkelte bolig, oppsett av dagtavler, gjennomføring av brukermøter og gjennomgang av brukerundersøkelser og rettighetsdokument.

Den enkeltes aktivitetsplan skal være et levende dokument – som gir retning og forpliktelser i tilbudet. En gjennomgang av malen for aktivitetsplanen, samt rutinene for oppfølgingen av den enkeltes planer, er viktig for fortsatt å holde god kvalitet på det arbeidet som utføres.

Samarbeid mellom ulike instanser er et kjerneord
Ulike brukere har ulike behov gjennom ulike dager. Dagsorden og fokus i eksempelvis bolig, skolesituasjon, trening, aktiviteter og annet gir ulik forståelse, innfallsvinkel og forslag til løsninger for den enkelte. Dette stiller store krav til samordning og samarbeid – slik at en i fellesskap kan gi den enkelte bruker det tilbudet og den støtten den trenger for å ha et verdig liv med stor grad av livskvalitet.