Satsingsområdet vårt

Satsingsområdet vårt

Hvorfor er det viktig å fremme barnas sosiale kompetanse?

* Sosialt kompetente barn får flere venner.
* Sosialt kompetente barn tåler bedre stress.
* Sosial kompetanse er forebyggende mot problematferd.
* Sosialt kompetente barn gjør det bedre på skolen.

Vårt langsiktige mål:
«Barna skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.» (Rammeplan for barnehagen, gjeldende fra 01.08.17 (R-17))

Gjennom lek og aktivitet i barnehagehverdagen vil alle fagområdene i Rammeplanen synliggjøres, men vi har valgt satsingsområdet kommunikasjon, språk og tekst som fokusområde.

Ved å fremme god språkutvikling kan vi legge et godt grunnlag for videre læring, sosiale relasjoner og vennskap. Vi vet også at språkutvikling er avgjørende for å kunne være deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn på lang sikt. Det er i barnehagen den grunnleggende språkutviklingen finner sted. (Kunnskapsdepartementet 09) 

Dette året har vi fokus på kommunikasjon og ulike kommunikasjonsformer. Vi har magiske samlinger gjennom året,  hvor satsingsområdet er fokuset. Det vil bli brukt ulike formidlingsmetoder som d.rama, musikk, fortelling og høytlesing. Gjennom varierte aktiviteter vil barna få mulighet til å bruke verktøy som iPad og projektor, ulike tegnematerialer og andre formingsmaterialer. På denne måten får barna uttrykke seg og medvirke gjennom skapende prosesser.

«Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. Språket brukes også til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter.» (R-17)

Vi vil også ha fokus på den gode samtalen i barnehagehverdagen. Gjennom lek og ulike aktiviteter vil vi skape gode relasjoner gjennom samtaler. Ulike situasjoner som måltider, stellesituasjoner og garderobesituasjoner er flotte arenaer for gode samtaler, både med barna og dere foreldre. 

VERDENSARVEN: Vi skal bli litt mer kjent med Verdensarven og industrieventyret til Birkeland og Eide, med spesielt fokus på hvordan folk levde på Notodden for 100 år siden. Vi skal se på forskjellene mellom rallar og ingeniør, hva disse jobbet med og hvordan de bodde. Vi skal også se på mye av den fine arkitekturen som finnes på Notodden. Plakater med Theodor Kittelsen sine bilder fra industrieventyret på Notodden, som barnehagen fikk i gave fra kommunen i fjor, ønsker vi å bruke til undring og arbeid sammen med barna.

DIGITAL SATSING: Mål: Barna skal få utforske, leke, lære og selv skape noe gjennom digitale uttrykksformer.

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.» (R-17)

«Barnehagen kan ikke velge bort de digitale verktøyene som er en del av samfunnet barna lever i, men sørge for at barna får støtte for nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst på det digitale området. Å bruke digitale verktøy i barnehagen gir barna mulighet til å prøve ut og videreutvikle erfaringene de har med digitale verktøy hjemme.» (Temahefte om IKT i barnehagen)

IDEA Barnehage er en del av Notodden kommunes iPad-satsing. Dette er et treårig prosjekt med bakgrunn i kunnskapsdepartementets strategi «kompetanse for fremtidens barnehage», hvor bruk av IKT er et overordnet satsingsområde. Barnehagebarn er også en del av et mangfoldig digitalt univers. Bruk av digitale verktøy er virkeligheten barna vokser opp i, ikke bare i fremtiden, men også her og nå. Barnehagen er en viktig arena for digital danning med muligheter for å bruke verktøyet kreativt i skapende prosesser, lek, læring og undring sammen med kompetente voksne. Prosjektets visjon er: «Barna skal oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til allsidig utvikling, lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.»

Hos oss er det viktig at bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal være én av mange metoder for å støtte opp om barnas læringsprosesser og å være med på å gi et allsidig læringsmiljø for alle barn. Vi har et sett med iPads, digitalt mikroskop, liten robot til enkel koding og flere projektorer som vi bruker i det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Det er viktig for oss at alle digitale verktøy skal brukes med omhu og med personalet som en aktiv støtte sammen med barna. Vi skal legge til rette for at barna skal utforske, leke, skape og utvikle språk, samhandling og kunnskap gjennom digitale uttrykksformer.

Satsingsområdet implementeres i barnehagens hverdagsliv. Fokuset vårt vil fremdeles være at barna skal trene på et godt samspill med andre, takle konflikter på en positiv måte, både i leken, hverdagsituasjoner og ulike aktiviteter.

Vi voksne skal være rollemodeller og fremme barnas kompetanse ved å bruke tiden på å se hva barna kan, istedenfor å se hva de ikke kan. Vi retter oppmerksomheten mot de ferdighetene det enkelte barn trenger å øve på for å mestre samspillet med de andre på en bedre måte. De voksnes væremåte blir vesentlig: Hva kan vi gjøre for å bedre ivareta den enkeltes sosiale utvikling og for å fremme en trivelig og varm atmosfære?

Denne måten å tilnærme seg barn og voksne i barnehagen på er i tråd med metoder som «LØFT for barn» (løsningsfokusert tilnærming) og «Barn kan», som er en metode som er gjennomgripende i vår hverdag og en viktig del av barnehagens pedagogiske grunnsyn.

Denne metoden er basert på en positiv grunnholdning og hovedpoenget er at «alle barn kan mye, og har noe de kan øve på for å bli bedre».  Målet er å hjelpe barn til å lære ferdigheter som f.eks. bedrer deres muligheter for å leke eller være sammen med andre barn på en positiv måte. De får en følelse av mestring gjennom å takle ulike situasjoner og gjennom å fungere i relasjon til de andre.

1344430627_950

For oss i IDEA Barnehage er bruk av skogen og nærmiljøet viktig. På tur i skogen gjør fantasien at rotvelten blir til et skummelt troll eller et langt tog, nedoverbakkene er fulle av bevegelsesglede gjerne etterfulgt av høye lyder, store steiner er et stort klatrefjell, og vannpyttene og bekken er et eldorado for lek. I det ene øyeblikket er det spennende krigersk lek med pinner som sverd, og i neste krabber barna under en stor gran i hytta si og leker rolig og stille. Naturen er et lekemiljø som imøtekommer hele barnet, både det fysiske, det sosiale og den mentale siden av det.

På tur i skogen dannes ofte gode relasjoner, felles opplevelse og ro til de gode samtalene hvor vi undrer oss sammen om små og store ting. Barn er mer opptatt av og nysgjerrige på hva som er under en stein, enn av den flotte utsikten, og maurtua er et fascinerende skue som barn kan observere i lang tid. Årstidene gir rom for undring over fenomener i naturen; å kaste snø i dammen om våren og se hva som skjer, er noe barn eksperimenterer med i leken. Det å samtale om fenomener i den fysiske verden åpner mulighet for de store spørsmål.

Aktivitet og læring i uterommet gjør at mange sanser mobiliseres samtidig, og det gir grunnlag for indre motivert læring og gode muligheter for at alle  får oppleve utfordringer og mestringsfølelse. Dette gjør uterommet til en god pedagogisk arena.

Ved å la våre barn få leke fritt ute, mener mellom 80 % og 90 % av oss at naturen lokker fram de beste sidene i oss, og at vi over tid blir gode og ansvarsbevisste mennesker. (St. melding nr. 39 (2000-01))