Hvordan kan IDEA hjelpe din virksomhet til å delta i inkluderingsdugnaden?

Norge er et land der velferdsbegrepet står sterkt. Likeverd og inkludering er en del av våre verdier. Myndighetene arbeider hele tiden med å legge til rette for at flere mennesker skal komme i jobb. Dette har sammenheng med at befolkningsveksten i landet utvikler seg i en retning som gjør at det blir behov for stadig flere mennesker i arbeid.

Hvem ønsker å bli inkludert? 

Mennesker som kommer til IDEA Kompetanse er som regel i en overgangsfase. De har fått et opphold i sin arbeidskarriere, og ønsker å komme tilbake i arbeid. Det kan være mennesker med hull i CV’en eller mangel på formell utdanning. Det kan være unge som sliter med å få sin første jobb. Det kan være noen som har hatt, eller har utfordringer med fysisk eller psykisk helse, mennesker som ønsker å skifte retning eller har vært utsatt for nedskjæringer. Noen kan også mangle språkkunnskaper.

Uansett hva slags livsfase og situasjon man befinner seg i, vil vi i IDEA Kompetanse gjøre alt vi kan for å være gode bidragsytere på veien videre mot målet – for hvert enkelt menneske.

Hvorfor inkludere?

IDEA Kompetanse er opptatt av at inkludering skal dekke reelle behov hos arbeidsgivere. Vi sørger for å finne kandidater som passer inn i virksomheten, som er motiverte og har relevant bakgrunn. For noen passer det bra å starte med arbeidstrening med mål om å gå over til ansettelse dersom partene er tilfredse med hverandre. IDEA følger tett opp underveis og sørger for det praktiske. På den måten reduserer virksomheten risikoen for feilansettelser, og øker sjansen for vellykkede ansettelser. For mange virksomheter er vi fast bemanningspartner.

Våre samarbeidspartnere har vist at inkludering fungerer, og at det kan være en vinn-vinn-løsning. Dette gjelder også arbeidsgivere som opprinnelig var skeptiske til å ta inn kandidater fra et arbeidsmarkedstiltak. De fleste har blitt positivt overrasket over hva de har oppnådd ved å tenke utenfor boksen.

En arbeidsgiver som inkluderer, blir gjerne respektert som ansvarlig og bærekraftig, da de tar samfunnsansvar. Det er bra for omdømmet til enhver virksomhet!

Hvordan gjennomføres inkluderingsprosessen?

Noen ganger er det full klaff fra første møte mellom jobbsøker og arbeidsgiver. Andre ganger begynner inkluderingsprosessen med en periode med arbeidstrening/praksis. Det kan være i form av jobbsmak, som er en kort periode, eller vi avtaler et litt lengre tidsrom. I denne tidsbegrensede praksisperioden skal både jobbsøker og arbeidsgiver finne ut om arbeidsforholdet virker riktig. IDEA Kompetanse vil følge opp underveis og være behjelpelig med tilrettelegging ved behov. En person i arbeidstrening skal ikke erstatte betalt arbeidskraft, men jobbe i tillegg til ordinært ansatte.

Dersom jobbsøkeren ser ut til å kunne mestre arbeidsoppgaver og trives i miljøet, vil neste steg være ansettelse. For å hjelpe både jobbsøker og arbeidsgiver, finnes det noen ordninger som kan lette opplærings- og lønnskostnader for arbeidsgiver. Noen ordninger er knyttet til oppstart av et arbeidsforhold, og noen er varige. Dette avhenger av jobbsøkerens bistandsbehov. Dersom du har spørsmål om disse ordningene, er det mulig å rette en henvendelse til ditt lokale NAV-kontor.

Gjennom hele prosessen blir jobbsøker og arbeidsgiver fulgt tett opp av veileder fra IDEA Kompetanse. Veilederen vil være sentral ved tilrettelegging, trygging, kartlegging og motivasjon og vil først kobles fra når jobbsøkeren ansettes. I noen tilfeller kan det være behov for oppfølging et stykke ut i arbeidsforholdet.

Døråpnere

Vi kaller våre samarbeidspartnere for Døråpnere. Et tett samarbeid med arbeidsgivere helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre vårt oppdrag. For å lykkes som døråpner bør en virksomhet ha en hyggelig bedriftskultur basert på medmenneskelighet og fleksibilitet. De må være villige til å skape trygge rammer og til å tilrettelegge ved spesielle behov. Døråpnere er rause og fleksible arbeidsgivere, som bestemmer seg for å satse på inkludering. De er villige til å gi det lille ekstra for å få inkluderingen til å fungere.

IDEA Kompetanse verdsetter godt samarbeid, og ønsker å hedre bedrifter som har strukket seg ekstra langt for å få inkludering til å fungere.

Kontakt oss

Hvis du lurer på hvordan du kan benytte vår inkluderingstjeneste, ønsker å bli døråpner eller bare vil vite mer om tjenestene til avdeling inkludering, ta kontakt!

Torgunn Haugen

Teamleder bedriftsmarkedet