Bedriftstjenester

I IDEA Kompetanse er vi opptatt av empowerment. Empowerment er et godt engelsk ord som er vanskelig å oversette til norsk. Betydningen ligger i grenselandet mellom kompetanse, utvikling og styrke, og det rommer også en god porsjon motivasjon og framdriftskraft.

IDEA Kompetanse ønsker å bidra til menneskers utvikling og fremgang. Vi ønsker å gi mennesker muligheter til forbedring og utvikling gjennom økt kompetanse.

Vi tilbyr rådgiving og kompetanseheving innenfor mange ulike kunnskapsfelt, og ønsker å være din kompetansepartner!

Kompetanseheving

Økt kompetanse skaper konkurransefortrinn for virksomheter. Arbeidslivet endrer seg raskt, og for å håndtere omstillingene, må ansatte utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb.

I de fleste yrker og bransjer er det helt avgjørende å holde seg faglig oppdatert innen sitt område, og videreutdanning er en viktig investering for mange arbeidsgivere. Økt faglig innsikt og personlig kompetanse fører til mestring, sterkere motivasjon, bedre trivsel og redusert sykefravær.

IDEA Kompetanse tilbyr skreddersydde kurs for bedrifter og offentlige virksomheter. Vi har lang erfaring som opplæringsbedrift og kursleverandør innen mange ulike felt.

Eksempler på kurs vi tilbyr innenfor digital kompetanse :

Grunnleggende:

 • Kom i gang
 • Samtaler/kommunikasjon (chat, innlegg og møter)
 • Kalenderfunksjon
 • Innføring i filer
 • Digital møtekultur

Avansert:

 • Samhandling med 365 Office
 • Grupper/team/kanaler
 • Mer om filer
 • Legg til medlemmer (eksternt)
 • Digital samhandling

Kom i gang:

 • Sett inn (tabell, bilder og figurer)
 • Dokumenter (lagre, skrive, skrive ut, etc.)
 • Tekstverktøy
 • Utforming (marger, retninger)

Avansert:

 • Sett inn (mer avansert)
 • Referanser
 • Masseutsendelser
 • Se gjennom
 • IT sikkerhet
 • Kom i gang
 • Områder
 • Dokumenter
 • Versjonslogg
 • Redigering
 • Tillatelser

Grunnleggende:

 • Kom i gang
 • Epost
 • Kalender
 • Sett inn

Avansert:

 • Oppgaver
 • Personer
 • Plug in (hekte på teams, zoom etc

Grunnleggende:

 • Kom i gang
 • Legg til data
 • Dataverktøy
 • Diagrammer
 • Arbeidsark

Avansert:

 • Formler
 • Pivottabell
 • Hente ekstern data
 • Filtrere
 • Data – mer avansert (formler, formatering)


Grunnleggende:

 • Kom i gang
 • Tekst
 • Bilder
 • Sett inn
 • Utforming
 • Overganger

Avansert:

 • Animasjoner
 • Sett inn – lydfiler, skjerm innspillinger etc.
 • Media

Kompetansepluss

Kompetansepluss er en offentlig støtteordning som er en del av statens mål om et nasjonalt kompetanseløft.

Målet med Kompetansepluss er først og fremst å bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet, og det kan også ruste flere til å ta fagbrev.

Ordningen baserer seg på at en virksomhet går sammen med en kursleverandør for sammen å søke om midler for opplæring i virksomheten.

IDEA tilbyr Kompetanspluss-opplæring, og ønsker å samarbeide med bedrifter som vil gi sine ansatte et kompetanseløft. Tema for opplæringen skal være tilpasset virksomhetens konkrete arbeidsoppgaver og kan omhandle det du finner i listen under.

• Rapportering
• Dokumentasjon
• Anvisninger
• Bruksanvisninger
• Skjemaer
• Utregninger ifb betaling/ retur
• Betaling og vekslepenger
• Telling og summering av varer
• Bestillinger
• Sjekklister
• Planlegging av dag/uke/måned
• Møtekultur
• Svare på mail
• Kundekontakt via telefon
• Kundeservice
• Internservice
• Kommunikasjon
• HMS
• Digitale verktøy
• Praktisk norsk i arbeidslivet
• Fylle ut egenmeldinger
• Fylle ut sykemeldinger og sykemeldingssøknader
• Timelister
• Personlig økonomi

Kompetanse Norge har, i samarbeid med folk fra ulike bransjer, utarbeidet flere behovsprofiler som er tilgjengelige for nedlastning på Kompetanse Norges websider. De er ment som inspirasjon og gir ideer til hvordan IDEA og bedriften sammen kan tilpasse og utvikle opplæringsprofiler. Link til profiler

Med Kompetansepluss har IDEA fokus på ferdighetsområdene lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regning, digitale ferdigheter og norsk for fremmedspråklige. Det er disse ferdighetsområdene som vil ligge i bunn for opplæringen, og ettersom opplæringen skal være bedriftssnær og skreddersydd, vil IDEA utvikle kursinnholdet rundt helt konkrete oppgaver i bedriften, slik vi viser eksempler på i listen ovenfor.

Det er mulig å søke en om Kompetansepluss-midler en gang pr. år. Frist for å søke Kompetansepluss-midler er vanligvis i november/desember. Nøyaktig frist blir som regel kunngjort i september.

Sykefravær

Forskning viser at aktiv oppfølging av sykemeldte påvirker sykefraværet i positiv retning. Dersom en person går sykemeldt i over åtte uker, reduseres sannsynligheten for at vedkommende kommer tilbake i jobb med hele 50%.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å medvirke til å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Sykmelder og NAV har også roller i oppfølgingsarbeidet.

IDEA Kompetanse har lang erfaring med hvordan tilrettelegging og oppfølging skal utføres for å lede til redusert sykefravær.

Dersom din bedrift sliter med sykefravær, kan det være kosteffektivt å samarbeide med IDEA Kompetanses rådgivere for å få bedre kontroll på oppfølging og redusere sykefraværet.

Ekspertbistand, støtteordning ved sykefravær

IDEA Kompetanse tilbyr ekspertbistand ved sykefravær.

Dersom en ansatt har mye fravær, enten i form av lange perioder med sykemelding eller kortere, men hyppige perioder, kan man få ekspertbistand dekket av NAV med opp til kr. 22 300,-.

IDEA vil kunne hjelpe med å avklare situasjonen, finne underliggende årsaker, kartlegge hva som kan gjøres for å få vedkommende tilbake i arbeid. IDEA har både erfaring, kompetanse og relevante verktøy for komme frem til gode mestringsstrategier. I en slik prosess vil IDEA Kompetanse være et mellomledd mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV.

Se mer om NAVs støtterodning ved å klikke her.

Rekruttering

Når en organisasjon eller bedrift rekrutterer, er det en selvfølge at målet er å finne riktig person for jobben, men det er ikke nødvendigvis en selvfølge at man treffer riktig. Det kan bli kostbart å ansette feil person.

Dersom din bedrift står foran en rekrutteringsprosess, kan IDEA Kompetanses rekrutteringsrådgivere være med som støtte i utvelgelsesprosessen fra start til slutt. De kan kvalitetssikre hele eller deler av prosessen med følgende tjenester:

 • coaching av rekrutteringsansvarlige
 • kartlegging av bemanningsbehov
 • utvikle presise stillingsannonser
 • støtte før, i og etter intervju
 • bidra i utvelgelse av kandidat
 • introduksjon av nyansatt gjennom teamutvikling

Våre rekrutteringsrådgivere er sertifiserte i anerkjente verktøy for karrierekartlegging som baserere seg på velkjent forskning innen psykologi og atferdsforskning. Det bruker vi for å kartlegge kandidatenes interesser, verdier og preferanser. Det gir et dyptgående bilde av hvem kandidaten er, og resultatet kan brukes som utgangspunkt for å stille klargjørende spørsmål under intervju.

Sammen med IDEA Kompetanses rekrutteringsrådgivere kan bedriften kvalitetssikre rekrutteringen, og unngå feilansettelser.

Teamutvikling

En gruppe jobber best sammen om de drar i samme retning. Det viktig med tydelig kommunikasjon og klare roller, samtidig som at alle teammedlemmer skal føle seg sett og hørt.

IDEA tilbyr rådgivning og verktøy for å kartlegge dynamikk, teamroller og kommunikasjon i team. Med våre metoder danner vi utgangspunkt for å diskutere utviklingsområder, styrker, kommunikasjon og samspill. Dette passer godt for gruppeprosesser med fokus på kultur, miljø og forbedring av samarbeid, samt i forbindelse med rekruttering. Målet med teamutviklingen er å gi økt åpenhet og felles fremovertenking for å øke effektivitet og innovasjon.

Våre konsulenter kartlegger og bevisstgjør teammedlemmene om deres egne preferanser, interesser og verdier, før de går videre til en gruppeprosess som skal bidra til forbedret kommunikasjon og samarbeid. Prosessen vil avdekke hvilke ressurser og roller teammedlemmene bidrar med, og avdekke muligheter og utfordringer for å øke konkurransekraft og effektivitet.

Ved oppstart av rådgivingen har vi dialog med leder, der vi ser på utfordringer organisasjonen står ovenfor, samt overordnede mål og visjoner for virksomheten. Vi har også en oppsummering i etterkant, der vi går gjennom konkrete resultater, diskuterer forbedringspotensial og eventuelle tiltak.

Endringsprosesser

Med dagens raske forandringstakt har de fleste bedrifter og organisasjoner behov for å gjennomføre endringsprosesser. Det kan være endringer for å tilpasse seg nye krav, effektivisering, digitalisering eller forbedring av konkurranseevne gjennom innovasjon.

Endringer kan lett bli en påkjenning for en organisasjon og deres ansatte. Konflikter kan oppstå ved at motstridende interesser og meninger gjør prosessen preget av uenighet og motstand, i stedet for samarbeid og motivasjon.

IDEA Kompetanse har lang erfaring med endringsprosesser, og tilbyr rådgivning til organisasjoner som ønsker å vite mer om hvordan organisasjoner bør organiseres, koordineres og ledes for å gjennomføre endringsprosesser på best mulig måte. Vi vil kunne hjelpe med å finne metoder for å imøtekomme mulige konflikter, og håndterer endringskravene på en måte som driver prosessen fremover på en positiv måte.

Lederutvikling og bedriftskultur

Virksomheter har mye å tjene på å få ansatte til å mestre jobbene sine på en bra måte. Løsningen ligger ofte i bedre lederskap. God lederkompetanse skaper en effektiv bedrift, og omvendt vil dårlig ledere gjøre ansatte mindre effektive.

IDEA kan hjelpe din bedrift med konkretisering av effektivt lederskap. Vi har god erfaring med slike prosesser i ulike virksomheter. Målet er å definere roller og trene på atferd som kan påvirke de ansatte i hverdagen og ha effekt på ansattes engasjement og arbeidsinnsats.

Vi tilbyr også rådgivning innenfor teamutvikling, og har kunnskap og verktøy som er designet for å styrke bedriftens lagånd og kultur. Prosessene vi gjennomfører gir unik kjennskap til hver enkelt ansatt og hvordan team samarbeider. Resultatet gir gode indikasjoner på hva som skal til for å optimalisere effektivt og innovativt samarbeid.

Vi tilpasser utviklingsprosessen til hver enkelt virksomhet, kartlegger dagens situasjon og finner løsninger som fører til gode resultater. Prinsippene vi lærer bort skal bidra til å heve prestasjoner i virksomhetene, og forutsetningen for å lykkes i hard konkurranse med andre.

Tilskuddsordninger

Det finnes en rekke tilskuddsordninger som kan hjelpe bedrifter med kompetanseløft og personalsaker. IDEA Kompetanse kan bistå med å informere om dette og er tilgjengelig for samarbeid innenfor de ulike ordningene. Velg ordning under for å lese mer.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noen av våre bedriftsrådgivningstjenester, ta kontakt med skjema eller med Terje Lia eller Torgunn Haugen.

Terje Lia

Markeds- og Utviklingsleder

Torgunn Haugen

Teamleder Bedriftsmarked