Planene våre

Alle barnehager driver etter en overordnet lov og et planverk. Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter. I tillegg til loven er det en utfyllende forskrift som vi må følge.

  • Rammeplan for barnehagen (R-17)  01.08.17 trådde barnehagens nye rammeplan i kraft. Rammeplanen gir klare føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Den gir barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet, og klare føringer for hva personalets ansvar er.

 

  • IDEA Barnehages årsplan er et levende dokument som vi bruker aktivt hver dag. I årsplanen vår konkretiserer vi det vi til enhver tid arbeider med og setter fokus på i forhold til R-17. Vi har valgt å lage vår årsplan som en kalender, slik at den i størst mulig grad også kan bli et aktivt dokument for foreldrene.

 

  • Informasjonheftet vårt er den generelle delen av vår årsplan som er gjeldende i tre år. På bakgrunn av disse planene utarbeider hver avdeling periodeplaner og ukeplaner.