IDEA barnehage Notodden

Gjennom lek og aktivitet i barnehagehverdagen vil alle fagområdene i Rammeplanen synliggjøres, vi har valgt å sette fokus på satsningsområdet kropp, bevegelse, mat og helse. Gjennomgående i vårt arbeid vil vi i tillegg ha ekstra fokus på fagområdet etikk, religion og filosofi.

Barn er kroppslige. Gjennom bevegelse lærer de om seg selv, om andre og sine omgivelser. Vårt satsningsområde handler om å gi barna gode vane allerede i barnehagen. Det å bruke kroppen allsidig, ta vare på og bli kjent med kroppen.

Vi har også fokus på undring og den gode samtalen i barnehagehverdagen. Gjennom hverdagssituasjoner, lek og ulike aktiviteter vil vi skape gode relasjoner gjennom samtaler og filosofering.

Praktisk info

Åpningstid mandag til fredag 07:00 – 17:00

5 Planleggingsdager pr år

Vi følger skoleruta så langt det lar seg gjøre.

Alle barn må ha minst fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse tas om sommeren.

Gruppeinndeling: 3 aldersdelte grupper

Eieform: Privat

Beliggenhet: Høgås med Høgåstunet og skogen som nærmeste nabo.

Personalet

Personalet i IDEA Barnehage har et godt arbeidsmiljø som er preget av positiv tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er inkluderende, vi tar godt imot nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag gjennom omsorg, allsidig lek og læring.

Vi har en fast bemanning som består av styrer, seks avdelingsledere/barnehagelærere og 6 barne- og ungdomsarbeidere.

Avdelingene

På Eikeskar går de minste barna i barnehagen. Vi er opptatt av å ha faste og gode rutiner på avdelingen vår; dette skaper trygghet hos barnet.

Etter frokost har vi frilek, og i nitiden setter vi i gang med pedagogiske aktiviteter med utgangspunkt i årsplanen vår. Disse aktivitetene kan være maling, rollespill, musikk/drama og lekegrupper ute og inne. Deretter skifter vi bleier, og tar en samling før vi spiser lunch i ellevetiden. De minste er veldig glad i sanger, så disse blir brukt hver dag i samling. Etter mat er det tid for soving for de som trenger det. Vi spiser ettermiddagsmat med frukt i totiden, før vi tar en ny runde med bleieskift. Etterpå har vi frilek enten inne eller ute til barnet blir hentet.

Vi på Eikeskar er opptatt av å ha god kontakt med dere som foreldre. Derfor skal dere alltid bli møtt i garderoben når dere leverer eller henter barnet deres. Det er også viktig at dere tar kontakt med en av oss dersom det er noe. Trygghet og omsorg er en sentral og selvfølgelig del av alle situasjonene i hverdagen vår; de skal være preget av anerkjennelse og nærhet samt evne og vilje til et godt samspill. Det ligger mye omsorg og læring i å gi barna varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter på bakgrunn av alder og utviklingsnivå.

Barns læring starter fra de er nyfødte. Allerede da er de nysgjerrige og utforskende. Noen lærer ved å se det andre gjør, og noen lærer ved å prøve selv. Noen lærer best i gruppe, andre alene. I barnehagen foregår det læring hele tiden, i alle situasjoner. Derfor jobber vi på Eikeskar målrettet med læring i alle hverdagssituasjoner og organiserte aktiviteter.

Leken er viktig for barnet her og nå. Lek er skapende virksomhet, humor, glede og konsentrasjon. Gjennom leken får barna nye erfaringer som gir ny læring. Leken gir barna positive opplevelser, utfordringer og venner. Barna tilegner seg kunnskap, ferdigheter og verdier gjennom leken. Det er vårt ansvar å motivere til videre utvikling av leken, ved å gi barna gode opplevelser og mulighet til å leke over tid, ut fra sin egen forutsetning.

Gjennom året har vi valgt å ha noen felles aktivitetsdager hvor alle avdelingene gjør noe gøy sammen. I tillegg har vi Forut-aksjonen i oktober og julemåneden i desember hvor vi har valgt å gå utenom den faste ukerytmen. Dere vil da få en egen plan på dette.

Sosial kompetanse er en sentral del av hverdagen i barnehagen. Ved at barna er i et fellesskap, utvikles sosial kompetanse gjennom ulike handlinger og opplevelser. Barns sosiale kompetanse blir uttrykt gjennom lek, omsorg og læring. Dette ser vi ved at de kan sette seg inn i andres situasjoner, løse konflikter og ha medfølelse for andre barn.

På Himingen er barna i alderen to til fire år. Dette er alderen for en rivende utvikling på alle felt, og de spør, utforsker, tester ut grenser og har et høyt aktivitetsnivå. Vi tar høyde for dette når vi legger til rette for barnas læring og utvikling.

Leken er viktig på Himingen, og rolleleken er sentral. Fra å leke ved siden av hverandre, skal barna nå lære å leke sammen, lære ”lekekodene”. I leken bearbeides inntrykk og erfaringer barna gjør seg. Lek er viktig fordi den har stor betydning for barnets utvikling og sosialisering. På avdelingen har vi innredet og tilrettelagt for ulik type rollelek og dramatisk lek. I tilegg har vi rolige soner for annen type lek og læring, som konstruksjonslek, spill, lesing og formingsaktiviteter.

Ute får barna i større grad mulighet for å utfolde seg kroppslig i leken. Uteområdet vårt, både i barnehagen og området vårt i skogen, er en fantastisk arena for lek og motorisk utvikling.

At barn får positiv og god utvikling og læring, er avhengig av de voksne barna møter i hverdagen. Barna er i en alder hvor de vil mestre mye selv og hvor deres vilje ofte ikke samsvarer med hva som er hensiktsmessig og tillatt. Det er vår oppgave å veilede barn på en god måte og gi omsorg til enkeltbarn og gruppa som helhet. Barna skal være med på å påvirke sin egen hverdag. Dette innebærer at vi må være fleksible, slik at vi kan ta tak i barnas interesser, ønsker og behov, og legge opp hverdag og tema etter dette. Vi mener også at glede og humor er vesentlig for barnas trivsel, så dette går som en rød tråd gjennom hverdagen. Dere foreldre skal føle at barnet deres blir sett og tatt vare på hver dag, og dere skal bli møtt i garderoben av hyggelige voksne.

Vi er opptatt av faste rutiner som skaper trygghet og oversikt. De formelle og planlagte aktivitetene foregår til fast tid hver dag. Vi vil i størst mulig grad dele opp barnegruppa i mindre grupper. Dette skaper oversikt for barna, og vi voksne får bedre tid til hvert enkelt barn.

Selv om vi dekker opp fagene i rammeplanen grundig gjennom året, har vi alltid ekstra fokus på ett av fagområdene.

På Bletoppen avdeling er de eldste barna; 4-åringene kalles Huldretusser og 5-åringene Skogstroll. Barna har stor forskertrang, lærelyst, aktiv nysgjerrighet og et stort behov for fysisk aktivitet.

Vi ønsker at det fysiske miljøet på avdelingen skal gjenspeile aldersgruppen og gi inspirasjon til lek og læring. Vi bruker også det gode uterommet vårt aktivt i pedagogisk aktivitet. Det er en god arena for motorisk utvikling og lek – både innenfor og utenfor gjerdet til barnehagen.

På avdelingen har vi et byggerom med klosser, lego, biler og dyr. Her kan barna utfordre sin logiske tankegang. Her kombinerer de bygging med fantasi og rollelek. Vi har et leke-/dramarom som inspirerer til ulik type lek. På avdelingen har vi ulike spill, og det er lagt til rette for barnas tegneutvikling og begynnende lese- og skriveopplæring. Vi bruker ulike pedagogiske verktøy som Snakkepakken, Språksprell og Mattepakken. Dette er gode hjelpemidler til støtte for en god språkutvikling og som styrker og stimulerer barnas nysgjerrighet.

Vi har et bevisst forhold til språkstimulering i alle daglige situasjoner, både gjennom samtaler, høytlesning og gjennom leken. De eldste barna viser ofte stor interesse for lesing og skriving; de lekeleser og lekeskriver. Vi jobber for å ivareta interessen og legger til rette for videre utvikling.

”Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen.” (R-11) Vi vil skape et miljø som ivaretar leken som barnas viktigste uttrykksform. Gjennom leken fremmes barnas utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barnas trivsel i barnehagen. Det er med på å styrke barnas identitet og selvfølelse. På Bletoppen bruker barna mye tid på rolle-/fantasilek, konstruksjonslek og regelleker.

Opptak – søknad – priser

Det er samordnet opptak i kommunen. Det innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister for private og kommunale barnehager. 

Nye betalingssatser gjeldende fra januar 2023!

Hel plass: kr 3350,– (inkludert kr 350,– til mat)

80% plass: 2830,– ( inkludert kr 280, – til mat og kr 150,- til administrasjon)

60 % plass: kr 2160,– (inkludert kr 210,- mat- og kr 150,- til administrasjon)–

Dagspris: kr 300,–

For mindre enn hel plass legges det til et administrasjonstillegg på kr 150,–, dette fordi delte plasser medfører noe mer arbeid.

Vi har 30 % søskenmoderasjon på barn nr. to og 50 % søskenmoderasjon på barn nr. tre. Der flere søsken har redusert plass, beregnes administrasjonstillegget bare for én.

 

Vil du søke plass i en av våre barnehager? 

Alle søknader leveres elektronisk på kommunenes nettsider:

Kongsberg       Notodden

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om barnehagen og tjenestene får du svar her!

Nina Sundseth

Styrer IDEA barnehage Notodden

Anne Kari Knutsen

Pedagogisk rådgiver/Veileder

Anne Marie Halstensgård

Pedagogisk leder: Bletoppen

Marit W Røys

Pedagogisk leder: Himingen

Tove S Ryntveit

Pedagogisk leder: Eikeskar