IDEA Barnehage Kongsberg

I vår barnehage er det språklig og kulturelt mangfold. Det er stor takhøyde og rom for ulikheter. Likheter og forskjeller er en naturlig del av barnehagehverdagen.

Istedenfor karneval arrangerer vi annerledes dag hvor vi gjør ting annerledes enn det vi normalt gjør. Det kan være å ha genseren bak frem, kle seg ut eller bytte om på tradisjonelle kjønnsroller. Et år byttet for eksempel barn og voksne på Friskus roller. Barna var kledd i «voksen klær» og personalet så mer barnslige ut.

Arbeid med sosial kompetanse og språk er viktig hos oss. Ikke bare fordi vi har stort språklig mangfold, men også fordi vi vet hvor viktig sosial kompetanse og språk er for alle barn med tanke på utvikling av identitet og tilhørighet. Målet er at barna, i løpet av årene i barnehagen, tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som gjør de sosialt kompetente slik at de lykkes med å etablere positive sosiale relasjoner. Nå og senere i livet.

Praktisk info

Åpningstid mandag til fredag 06:45 – 16:45

Vi har 5 planleggingsdager pr. år og tar utgangspunkt i skoleruta når disse datoene settes.

Alle barn må ha minst fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse tas i uke 28, 29 og 30. Da er barnehagen stengt.

Antall plasser: 58

Gruppeinndeling: 4 aldersdelte grupper

Plasstyper: 50% – 100%

Eieform: Privat

Beliggenhet: Svartås. Nær Kongsberg næringspark

Personalet

Personalet i IDEA Barnehage Kongsberg har et godt arbeidsmiljø som er preget av positiv tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er inkluderende, vi tar godt imot nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag gjennom omsorg, allsidig lek og læring.

Barnehagens faste bemanning består av styrer, seks barnehagelærere, fire barne- og ungdomsarbeidere og fire assistenter.

Avdelingene

Les mer om våre avdelinger i punktene under

Tlf. 918 10 911       

Barna på Knøttene er alltid på leting etter nye ting å lære seg – nye ting å mestre.

På Knøttene ønsker vi å gi barna et spennende og utfordrende fysisk miljø som stimulerer til allsidig aktivitet.

Dagsrytmen er fast slik at hverdagen skal oppleves forutsigbar og trygg. For oss er det viktig å se barna her og nå. Gripe øyeblikkene og la dagens innhold forme seg deretter.

Vi skal gi barna muligheter til å utvikle seg sosialt – til å bli kjent med seg selv i relasjoner med andre.

Leken står sentralt på Knøttene. Vi gir barna muligheter til å utforske leken og la leken være en drivkraft for videre læring.

Tlf. 918 02 750   

Forskerne er en spennende gruppe å være i. To- og treåringene er aktive barn som utforsker, filosoferer, undersøker og er i stadig bevegelse. Vi i barnehagen vil sikre at barna opplever en hverdag som er preget av at de både gir og mottar omsorg og anerkjennelse fra hverandre. Nærhet, læring og kos står sentralt hos oss!

Vel så viktig er det for barn å lære seg sosiale ferdigheter. Det å kunne samhandle med andre består av mange viktige elementer. Vi må være veiledende voksne som viser og setter ord på ytringer og følelser hos barna. Da forsøker vi å hjelpe barna til å kunne sette seg inn i andres følelser, kunne bli enige i leken, hjelpe hverandre, vente på tur og tørre å si sine meninger.

Vi er opptatt av at barna skal føle seg trygge på avdelingen, og at vi skal ha god tid til hvert enkelt barn. For oss er det viktig å observere og samtale med barna hva de trenger og har behov for. I tillegg ønsker vi at barna skal få oppleve et rikt språkmiljø. Barna må få møte, sette ord på og lære ulike begreper. Vi liker å være ute, både på tur i skog og mark og på det fine utearealet vårt. Da får barna allsidige bevegelseserfaringer og et positivt møte med naturen.

Vi har valgt å dele forskerne inn i to mindre grupper. Dette har vi gjort for å bedre kunne legge til rette for alderstilpassete opplevelser og utfordringer i både samlingsstund, turer, frilek og måltider. Med mindre grupper sikrer vi også i større grad at hvert barn blir sett og får den støtten og tryggheten det trenger.

 

Tlf. 917 09 331

4–5-åringene er noen luringer! De er unike, morsomme, undrende, nysgjerrige, ivrige, hjelpsomme, lekende og klarer masse selv!

På Filosofene oppfordrer vi og legger til rette for at barna skal kunne mestre ting selv ved at de møter utfordringer som er tilpasset deres alder, behov og forutsetninger. Vi setter stor pris på leken og dens egenverdi i tillegg til lekens betydning for barns sosialisering. Barna skal utvikle sitt språk gjennom aktiv språkstimulering. Det blir derfor viktig å la barna få erfaringer med ulike begreper gjennom rim, regler, bøker og eventyr. Vi er ofte ute på turer hvor vi utforsker skogen som leke- og lærearena i forhold til språk, sosial kompetanse og ulike fagområder.

 

tlf. 404 01 266

Friskusgruppa i IDEA Barnehage er et unikt tilbud til de eldste barnehagebarna. På denne avdelingen legger vi opp til mye fysisk utfoldelse, i form av turer i nærmiljøet.

Siden barn i 5–6-årsalderen har et stort behov for fysisk utfoldelse, vil vi gi de utfordringer ute i naturen. Vi synes det er viktig at barna får oppleve glede og mestring ved å ferdes ute i naturen.

Vi har tilgang til et flott uteområde, ikke langt fra barnehagen. Der har vi en egen grillhytte, tauleker, sjørøverbåt og et passe utfordrende terreng for barna. Dette området bruker vi mye, og barna liker seg godt her!

Skoleforberedende aktiviteter som lek med bokstaver og tall vektlegges i tråd med barnas interesse.

Opptak – søknad – priser

Det er samordnet opptak i kommunen. Det innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister for private og kommunale barnehager. 

Nye betalingssatser gjeldende fra januar 2023!

Hel plass: kr 3350,– (inkludert kr 350,– til mat)

80% plass: 2830,– ( inkludert kr 280, – til mat og kr 150,- til administrasjon)

60 % plass: kr 2160,– (inkludert kr 210,- mat- og kr 150,- til administrasjon)–

Dagspris: kr 300,–

For mindre enn hel plass legges det til et administrasjonstillegg på kr 150,–, dette fordi delte plasser medfører noe mer arbeid.

Vi har 30 % søskenmoderasjon på barn nr. to og 50 % søskenmoderasjon på barn nr. tre. Der flere søsken har redusert plass, beregnes administrasjonstillegget bare for én.

 

Vil du søke plass i en av våre barnehager? 

Alle søknader leveres elektronisk på kommunenes nettsider:

Kongsberg       Notodden

Kontakt oss

Kontakt barnehagens styrer eller pedagogiske ledere her!

Elisabeth Klausen

Styrer IDEA Barnehage Kongsberg

Kristin Bern Haga

Pedagogisk leder: Knøttene

Stine R. Pedersen

Pedagogisk leder: Forskerne

Marthe Mathea Tyse

Pedagogisk leder: Filosofene

Hege Holmen

Pedagogisk leder: Friskus