Bletoppen

Avdeling for 4–6 år

På Bletoppen avdeling er de eldste barna; 4-åringene kalles Huldretusser og 5-åringene Skogstroll. Barna har stor forskertrang, lærelyst, aktiv nysgjerrighet og et stort behov for fysisk aktivitet. Vi ønsker at det fysiske miljøet på avdelingen skal gjenspeile aldersgruppen og gi inspirasjon til lek og læring. Vi bruker også det gode uterommet vårt aktivt i pedagogisk aktivitet. Det er en god arena for motorisk utvikling og lek – både innenfor og utenfor gjerdet til barnehagen. 

På avdelingen har vi et byggerom med klosser, lego, biler og dyr. Her kan barna utfordre sin logiske tankegang. Her kombinerer de bygging med fantasi og rollelek. Vi har et leke-/dramarom som inspirerer til ulik type lek. På avdelingen har vi ulike spill, og det er lagt til rette for barnas tegneutvikling og begynnende lese- og skriveopplæring. Vi bruker ulike pedagogiske verktøy som Snakkepakken, Språksprell og Mattepakken. Dette er gode hjelpemidler til støtte for en god språkutvikling og som styrker og stimulerer barnas nysgjerrighet. 

Vi har et bevisst forhold til språkstimulering i alle daglige situasjoner, både gjennom samtaler, høytlesning og gjennom leken. De eldste barna viser ofte stor interesse for lesing og skriving; de lekeleser og lekeskriver. Vi jobber for å ivareta interessen og legger til rette for videre utvikling.

”Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen.” (R-11) Vi vil skape et miljø som ivaretar leken som barnas viktigste uttrykksform. Gjennom leken fremmes barnas utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barnas trivsel i barnehagen. Det er med på å styrke barnas identitet og selvfølelse. På Blå avdeling bruker barna mye tid på rolle-/fantasilek, konstruksjonslek og regelleker.