Satsingsområder

Livsmestring og helse – sosial kompetanse

Livsmestring og helse

Mål: Styrke barnas sosiale kompetanse og gi de troen på seg selv og egne evner.

Fellesskap og vennskap er viktige beskyttelsesfaktorer som fremmer utvikling og god psykisk helse. For å sikre at alle barn trives er det derfor viktig å ha fokus på klima i gruppa og motvirke uheldige samspillsmønstre. Forebygging av mobbeatferd og krenkelser blir derfor viktig. 

 

Sosial kompetanse

Mål: Forebygge mobbeatferd og krenkelser i barnehagen.

Sosial kompetanse er selve nøkkelen til trivsel i fellesskapet. Det handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Et barn som samhandler godt med andre kan både tilpasse seg fellesskapet og hevde seg selv på en positiv måte. 

 

Vennskap

Mål: Alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.