Seljord Personal blir IDEA

Seljord Personal blir en del av IDEA Kompetanse.

Avtalen om overtakelse av selskapet ble undertegnet 16. januar 2018. Avtalen innebærer at IDEA Kompetanse overtar alle aksjene i selskapet fra Seljord kommune. I juni 2018 ble selskapene fusjonert og virksomheten i Seljord drives videre av IDEA Kompetanse. 

I pressemeldingen som Seljord komune sendte ut etter sin beslutning heter det blant annet: – Endra rammevilkår gjer det no krevjande å stå åleine framover. Vi er allereie underleverandør av ei rekkje tenester. Selskapet har over fleire år bygd opp eit sterkt fagmiljø for anbodsutsette tenester. Styret er difor oppteke av å stå best mogleg rusta til nye anbodsrundar. Saman med Idea Komeptanse AS blir Seljord Personal ein del av ein stor og offensiv aktør med gode resultat. Dei har og synt evne til omstilling og tilpassing til dei endringar som vår bransje står ovanfor. Saman med Idea Kompetanse AS sikrar vi våre 9 tilsette eit sterkt fagmiljø, samt vidareutvikling av tenestetilbodet til innbyggjarane våre.

Les hele pressemeldingen etter Seljord kommune sin beslutning her.