Verdier og etiske retningslinjer

IDEA Kompetanse AS er en arbeidsplass der samspill mennesker imellom er særdeles viktig. Arbeidets art og bedriftens hovedoppgave medfører utbredt kontakt med ansatte, deltakere, kunder og et nettverk av forbindelser. Derfor er det viktig at vår atferd setter gode spor, at vi vinner tillit, skaper gjensidig respekt og viser god vurderingsevne.

Verdier og etiske retningslinjer

 

Hver dag står vi overfor valg, noen enkle og opplagte, andre vanskelige. Mange av oss kan plutselig stå overfor et dilemma; hva er riktig av meg å gjøre nå? Hvem skal jeg ta mest hensyn til? Meg selv, min kollega, IDEA Kompetanse AS eller IDEA Kompetanse AS sin kunde?
 
 

VERDIER

For å lede hen til noen gode leveregler i IDEA Kompetanse AS, har vi bestemt oss for fire verdier som vi skal bygge vår virksomhet på. 

 
 
 

ETIKK OG MORAL

Våre handlinger og våre ord blir, mer enn vi aner, lagt merke til av omgivelsene. Derfor bærer vi alle et stort ansvar for å opptre med verdighet, utvise etisk godt skjønn og øve oss opp til god vurderingsevne. 
 
Generelle prinsipper:
 • De ansatte i IDEA Kompetanse AS er forpliktet til å opptre med høy moralsk og etisk standard. 
 • Våre handlinger og beslutninger skal være basert på åpenhet og helhetstenkning.
 • God, rask og redelig kommunikasjon internt og eksternt skal settes i høysetet.
 • Ingen i IDEA Kompetanse AS kan delta i behandling av saker hvor fremtredende personlige eller økonomiske særinteresser blir berørt (habilitetsregel).
 • Alle må være spesielt varsom og bevisst ved nære relasjoner i arbeidssituasjonen. Ved tvil skal nærmeste leder kontaktes.
 

Forhold til ansatte/kollegaer/deltakere:

 • Vi bevarer taushet om alle personlige opplysninger vi måtte få kjennskap til gjennom vårt arbeid i IDEA Kompetanse AS. Vi kan dele opplysninger om enkeltpersoner med nærmeste leder eller kollegaer/deltakere hvis det vurderes å være formålstjenlig for personen og saken.
 • IDEA Kompetanse AS har samme holdninger til alle ansatte/deltakere uansett hudfarge, kjønn, religion, organisasjonstilhørighet, etnisk tilhørighet og andre særpreg. Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering, trakassering eller mobbing.
 • Vi arbeider for et inkluderende arbeidsmiljø der likeverd og gjensidig respekt preger vår atferd. Alle har rett til å fremsette en klage, og IDEA Kompetanse AS vil søke å løse klagesaken på riktig nivå og på en rettferdig måte. 
 
Forretningsetikk:
 • Alle økonomiske transaksjoner skal tåle dagens lys. Vi aksepterer ikke urettmessige tiltak for å hindre konkurranse, utpressing, hvitvasking, bestikkelser eller forsøk på korrupsjon. Det skal vises spesiell aktsomhet når man er i forhandlingssituasjoner.
 • Vi vil avstå fra å gi eller ta imot gaver eller andre goder dersom dette kan påvirke vår eller våre forbindelser sin integritet og uavhengighet.
 • Kundearrangementer skal alltid ha et forretningsmessig formål. De skal være nøkterne av verdi og omfang. Dette gjelder også for deltakelse ved tilsvarende arrangementer hos andre.
 • Personlige gaver skal normalt sett ikke tas imot, men i den grad det er upassende å ikke ta imot, skal gaven tilfalle fellesskapet i avdelingen.
 
Miljø og omgivelser:
 • Vi unngår bruk av materialer og metoder med miljømessig risiko, der det er andre alternativer tilgjengelig. 
 • Vi kildesorterer alt avfall, og bidrar til resirkulering der det er mulig. 
 • Vi ønsker å samarbeide med virksomheter som tar godt vare på miljø og mennesker. 
 

 

Gå til IDEA Jobb & Utvikling