For arbeidsgivere

For arbeidsgivere

Bedrifter fra det lokale næringslivet er IDEA Kompetanses viktigste samarbeidspartnere når det gjelder å bistå personer i å komme i jobb. Men IDEA kan også bidra med mye annen kompetanse til bedrifter.

Ringer i Vannet (RIV)

Ringer i Vannet (RIV)

IDEA Kompetanse er med i Ringer i Vannet satsingen, som er designet for å hjelpe NHOs bedrifter med rekruttering. IDEA kartlegger bedriftens behov og finner riktig person til jobben. Tanker er at folk som har falt utenfor arbeidslivet får en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. IDEA tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft, og bidrar med tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse. Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar, og målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

IDEA Kompetanses næringslivskontakter er: Torgunn Haugen, tlf 41425245, tha@ideakompetanse.no

Les mer

Formidling av arbeidskraft

Vår hovedoppgave er å formidle arbeidskraft til lokalt næringsliv. IDEA Kompetanse bistår arbeidsgiverer med å finne rett person til stillinger.

I vårt arbeid med jobbsøkere, hjelper vi mange mennesker til å havne på rett hylle i arbeidslivet. Våre jobbsøkere har stor variasjon i kompetanse og erfaring. Noen har kanskje akkurat den erfaringen dere trenger i deres bedrift . Våre arbeidssøkere kan selvfølgelig ansettes på vanlig måte, men vi har også muligheten til å tilby hospitering i bedrifter slik at man kan få en gjensidig utprøving og avklaring om arbeisdgiver og arbeidstaker er tilfreds før en eventuell ansettelse. 

Ta kontakt med IDEA Kompetanse i ditt distrikt: Notodden  Midt-Telemark  Vest-Telemark  Kongsberg Eiker  Drammen

Bedriftsrådgivning

IDEA Kompetanse kan hjelpe bedrifter med å øke jobbnærværet for ansatte gjennom økt arbeidsglede og mestring. Høyt sykefravær kan være krevende både for bedrift og ansatte. Vi har lang erfaring med følgende: 

  • organisasjonsutvikling
  • prosesser for reduksjon av sykefravær 
  • konflikthåndtering

Ofte er det hensiktsmessig med en ekstern, nøytral aktør, for å gjennomføre slike prosesser enten om det gjelder kartleggingsbehov, eller oppfølging av sykefravær. IDEA tilbyr rådgivningstjenester for bedrifter som har behov for slik bistand.

Slike oppdrag starter oftest ved å kartlegge bedriften og ansatte for å avdekke forbedringspotensiale. Vi bistår med utviklingssamtaler på individnivå og jobber med organisasjonen som helhet. Vi bruker kartleggingsverktøyet VIP24. Verktøyet synliggjør verdier, interesser og preferanser, og kan brukes til å utvikle hver enkel medarbeider, eller til å bygge gode team med utfyllende egenskaper. Se film om VIP24 her.

Våre veiledere er sertifisert i NLP, og kan er kvalifiserte til på hjelpe i endringsarbeid og målarbeid.

Ta kontakt med oss for å høre om muligheter for din bedrift. 

Kompetanse Pluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring av ansatte. Målet for programmet er at flere kan ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter. Voksne arbeidstakere skal få mulighet til å styrke sine grunnleggende lese-, skrive-, regne og norskferdigheter samt muntlige og digitale ferdigheter. Ordningen er et ledd i myndighetense kompetansesatsing og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.
Her er noen eksempler på positive effekter av økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:
  • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • færre feil og mindre svinn
  • bedre rapportering
  • bedre forståelse av instrukser og rutiner
  • mer selvgående og motiverte ansatte
  • smidigere drift og bedre kundeservice
Noen knytter også et slik kursopplegg til en nedgang i sykefravær. 
IDEA Kompetanse er en erfaren kursarrangør med bred kompetanse på mange felt. Vi ønsker å knytte til oss samarbeidsbedrifter med tanke på å søke tilskuddsordning. Et slikt samarbeid kan bli en viktig satsing for bedriften, og et livsforbedrende prosjekt for mange av deres ansatte.