Planene våre

Alle barnehager driver etter en overordnet lov og planverk. Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter. I tillegg til loven er det en utfyllende forskrift som vi må følge.

  • Rammeplan for barnehagen (R-17)  01.08.17 trådde barnehagens nye rammeplan i kraft. Rammeplanen gir klare føringer for barnehagens innhold og oppgaver. den gir barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet, og klare føringer for hva personalets ansvar.

 

  • Idea barnehages årsplan er et levende dokument som vi bruker aktivt hver dag. I årsplanen vår konkretiserer vi det vi til enhver tid arbeider med og setter fokus på i forhold til R-17. Vi har valgt å lage vår årsplan som en kalender, slik at den i størst mulig grad også kan bli et aktivt dokument for foreldrene.

 

  • Informasjonheftet vårt er den generelle delen av vår årsplan som er gjeldende i tre år. På bakgrunn av disse planene utarbeider hver avdeling periodeplaner og ukeplaner.