Satsingsområder

Språk, lek og realfag

Språk

Mål: Legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn.

Lek og språk henger sammen. Når barn leker kan de sette ord på handlingene og bruke ulike konkreter som styrker forståelsen.Barna må gis opplevelser og erfaringer slik at de kan forstå begrepene og styrke ordforrådet. Gjennom rolleleken fremmes blant annet barns fortellerevne, samtalekompetanse og evne til å tilpasse språket ut fra forhold i konteksten.

 

Lek

Mål: Styrke barnas lekekompetanse

Gjennom lek utvikler barn vennskap og lærer å stå i relasjoner over tid. De lærer å holde sammen, finne løsninger og ordne opp når ting blir vanskelig.

Felles opplevelser er et godt utangspunkt for lek. Da har barna både førforståelse, kunnskap og ord de kan bruke i leken.

Vi har fokus på å lære barna adgangsstrategier slik at de evner å gå inn i leken på en hensiktsmessig måte.

Personalet må være lydhøre og se når barna har behov for hjelp og støtte.

 

Realfag

Mål: Vi har fokus på realfaglig kompetanse samtidig som vi ivaretar barnehagenes egenart, leken.

I Kongsberg satses det på realfag i kvalitetsutviklingsplanen for barnehagene (2015 - 2025). Målet er å øke matematikkkompetansen hos store og små. Deler av pedagog gruppa har fått opplæring i bruk av læringsbrett som verktøy. Det er utarbeidet en egen plan for videreformidling av kunnskapen, slik at hele personalgruppen etterhvert skal kunne benytte verktøyet.